Onze visie

Kind centraal: Ik ben ik, jij bent jij

 

We brengen elk kind zover mogelijk rekening houdend met de mogelijkheden en talenten. We geloven dat kinderen pas gelijke kansen krijgen wanneer we onderwijs op maat bieden. Als team bepalen we, in overleg met ouders en leerling, het onderwijsaanbod dat we nastreven. 

 

Welbevinden: Ik voel me goed

 

  • De leerling komt vooral tot ontwikkeling als hij zich goed voelt. Welbevinden en vertrouwen zijn basisvoorwaarden om zich te ontplooien. Door middel van structuur, duidelijke regels en grenzen bieden we onze leerlingen basisveiligheid. 
  • De leerlingen leren op een respectvolle manier omgaan met zichzelf en anderen, zowel binnen als buiten de school.  
Betrokkenheid en verbondenheid: Ik hoor erbij en ik doe mee

 

  • We stimuleren kinderen om eigen keuzes te maken en actief deel te nemen. Door kinderen het nut van hun eigen ontwikkeling te doen inzien,  zorgen we voor verbondenheid tussen kind en het onderwijsaanbod.  We blijven kiezen voor klasgroepen omdat we het groepsgebeuren een belangrijk aspect vinden in de sociale ontwikkeling. 
  • De verbondenheid binnen de school uit zich door onderlinge samenwerkingsverbanden. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waarbij alle leerlingen en teamleden betrokken zijn. 
Vaardigheden: Ik kan iets

 

  • Een kind dat gelooft in zichzelf zal gemakkelijker een uitdaging aangaan om zo tot ontwikkeling te komen. We kijken hiervoor naar de talenten van elk kind. We doen dit door motiverende en uitdagende taken aan te bieden binnen alle domeinen, met oog op hun toekomst. 
Zelfstandigheid: Ik kan het zelf

 

  • De leerling bouwt samen met de school en zijn omgeving stap voor stap aan zelfstandigheid. Dit bevorderen is een belangrijke doelstelling binnen ons onderwijsaanbod. We houden rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Waar nodig gaan we op zoek naar redelijke aanpassingen die nu en in de toekomst de zelfstandigheid bevorderen.