Onze visie

Kinderen die naar onze school komen, hebben vaak al een lange weg afgelegd.

Dit heeft een invloed op hun zelfbeeld en welbevinden.
Wij willen kinderen weer zin doen krijgen in en plezier laten beleven aan het leren en leven.

Naast het schoolse leren, hechten wij veel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Ankerpunten in onze visie:


  • Kind centraal:‘Ik krijg onderwijs en zorg op maat’

We geloven dat kinderen pas gelijke kansen krijgen wanneer ze ongelijk onderwijs kunnen genieten.
Vanuit een ruime beeldvorming bepalen we, in overleg met ouders en leerling, het leertraject dat we nastreven.

We leggen de lat hoog voor al onze leerlingen en dat wil zeggen dat de lat voor iedereen op een andere hoogte ligt!

 

  • Welbevinden: ‘Ik voel me veilig en heb respect voor mezelf, de ander en de omgeving’

Door middel van structuur, duidelijke regels en grenzen bieden we onze leerlingen basisveiligheid.

Respect staat centraal in onze schoolwerking en is een dagelijks aandachtspunt.

We willen dat onze leerlingen zich kunnen ontplooien in een veilige omgeving en hen leren om op een respectvolle manier om te gaan met zichzelf en met anderen, ook buiten de muren van onze school.

 

  • Competentie: ‘Ik kan iets’

We bouwen aan het zelfvertrouwen door talentgericht te werken. Een kind dat gelooft in zichzelf, zal gemakkelijker uitdagingen durven aangaan en zo tot leren/ontwikkelen komen.
We doen dit door hen voldoende uitdagende taken aan te bieden binnen alle domeinen.

We streven naar een sfeer van vertrouwen, niet alleen binnen de relatie leerkracht-leerling, maar evenzeer binnen ons team.
Vertrouwen geeft een gevoel van competentie: ik kan iets!

 

  • Autonomie: ‘Ik kan het zelf’

Zelfstandigheid bevorderen is een belangrijke doelstelling binnen ons onderwijsaanbod.
Kinderen kunnen pas echt iets als ze het ook zelf kunnen.

Stap voor stap bouwen we samen: school, leerling en ouders, aan deze zelfstandigheid. We houden rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Waar nodig gaan we op zoek naar redelijke aanpassingen die, nu en in de toekomst, de zelfstandigheid bevorderen.

 

  • Betrokkenheid en verbondenheid: ‘Ik hoor erbij en ik doe mee’

We blijven kiezen voor klasgroepen omdat we het groepsgebeuren een belangrijk aspect vinden in de sociale ontwikkeling.
Door kinderen het nut van het leren te doen inzien, zorgen we voor verbondenheid tussen kind en leerstof.

We stimuleren hen om eigen keuzes te maken, actief te participeren en initiatief te nemen.

De verbondenheid binnen de school uit zich door onderlinge samenwerkingsverbanden tussen de klassen en clusters.
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waarbij alle leerlingen en teamleden betrokken zijn.